Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

Pytania i odpowiedzi dla funduszu Inwestycje Rolne FIZ AN w likwidacji


Uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Inwestycje Rolne") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 9.00 – 17.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Inwestycje Rolne był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Inwestycje Rolne – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Inwestycje Rolne.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Inwestycje Rolne zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.

Proces likwidacji Funduszu już się rozpoczął. Z uwagi na to, że likwidacja Funduszu nie była wcześniej zamierzona ani planowana aktywa Funduszu nie zostały odpowiednio przygotowane do sprzedaży. Odpowiednie przygotowanie aktywów do sprzedaży z kolei ma wpływ na ich wycenę, więc jest w interesie wszystkich uczestników. W związku z tym Bank przygotowuje aktywa do przeprowadzenia tego procesu i planuje, że po zakończeniu czynności sprawdzających, proces przyspieszy, a Bank rozpocznie wystawianie kolejnych składników aktywów na rynek, tak aby zainteresowani nabywcy mogli złożyć oferty zakupu.

Informacja o czasie trwania likwidacji została podana przy okazji publikacji ogłoszeń o rozpoczęciu likwidacji funduszu – tj. do dnia 23 lutego 2021 roku. Na dzień dzisiejszy brak jest podstaw aby zmieniać szacunek w tym zakresie. W przypadku zmiany terminu zakończenia likwidacji Bank przekaże stosowną informację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, w związku z otwarciem likwidacji funduszu, fundusz Inwestycje Rolne nie może emitować nowych certyfikatów inwestycyjnych oraz nie może dokonywać wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji. Uczestnicy mogą podejmować działania w celu zbycia posiadanych certyfikatów inwestycyjnych na rynku w ramach umowy cywilno - prawnej.

Likwidacja funduszu Inwestycje Rolne będzie polegała w pierwszej kolejności na ściągnięciu należności i sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz Inwestycje Rolne. Następnie środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu Inwestycje Rolne. Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu Inwestycje Rolne proporcjonalnie do posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.

Bank działając zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie”) ogłosił trzy razy o wystąpieniu przesłanki rozwiązania funduszu Inwestycje Rolne i o rozpoczęciu jego likwidacji (w dniach 9 marca 2018 roku, 23 marca 2018 roku i 6 kwietnia 2018 roku).

W ogłoszeniu podał, że otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 23 lutego 2018 roku, a jej zakończenie planowane jest do dnia 23 lutego 2021 roku.

Likwidator wezwał wierzycieli funduszu Inwestycje Rolne, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w funduszu Inwestycje Rolne, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji funduszu Inwestycje Rolne.

Wypłaty uczestnikom funduszu Inwestycje Rolne zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi – szczegóły tych roszczeń zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień ogłoszenia likwidacji.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników funduszu Inwestycje Rolne, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na:

zbyciu aktywów,

ściągnięciu należności oraz

zaspokojeniu wierzycieli funduszu Inwestycje Rolne.

Kwoty do wypłaty będą przekazywane przelewem na wskazane przez uczestników funduszu Inwestycje Rolne rachunki bankowe po zakończeniu w/w czynności likwidacyjnych. Jeżeli środki pieniężne nie będą mogły zostać wypłacone Uczestnikom funduszu Inwestycje Rolne lub ewentualnie zostaną zwrócone, to te środki pieniężne zostaną wpłacone przez Likwidatora do depozytu sądowego.

Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w terminie o którym mowa powyżej, uda się wykonać wszystkie wymagane prawem czynności, uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania funduszu Inwestycje Rolne i spieniężyć wszystkie aktywa Funduszu, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji funduszu Inwestycje Rolne.

Likwidator uruchomił dedykowaną stronę internetową www.likwidacja-funduszy.pl, na której – obok informacji wymaganych przepisami prawa – publikowane będą dodatkowe informacje na temat postępów w procesie likwidacji, których podanie do publicznej wiadomości nie będzie stanowiło złamania tajemnicy bankowej i zawodowej.

Prace nad likwidacją trwają i na tym etapie nie widzimy zagrożeń dla dotrzymania tego terminu. Trzeba jednak pamiętać, że część składników Funduszu stanowią nieruchomości rolne i leśne, których zbywanie podlega określonym ograniczeniom prawnym. Może to wpłynąć na wydłużenie okresu likwidacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, sporządzone będzie sprawozdanie finansowe funduszu Inwestycje Rolne na dzień otwarcia likwidacji, tj. 23 lutego 2018 r.

Sprawozdanie finansowe będzie zawierać co najmniej:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans,

3) zestawienie lokat,

4) noty objaśniające

oraz będzie sporządzone zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, likwidator przedstawi je do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, a także przekaże kopię tego sprawozdania równocześnie Komisji Nadzoru Finansowego i Zgromadzeniu Inwestorów.

Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, likwidator przesyła Komisji Nadzoru Finansowego zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.

Likwidacja funduszu Inwestycje Rolne będzie przeprowadzana wg harmonogramu, który został przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego. KNF będzie również na bieżąco informowana o postępach likwidacji, gdyż Rozporządzenie zobowiązuje Likwidatora do sporządzania i dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego informacji miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy, począwszy od miesiąca, w którym została otwarta likwidacja.

Informacja miesięczna do której sporządzania i dostarczania KNF jest obowiązany Likwidator do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy zawieraja następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym miesiącu;

2) sumę zobowiązań ogółem;

3) sumę roszczeń zaspokojonych w danym miesiącu;

4) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia uczestników funduszu oraz innych podmiotów;

5) poniesione koszty likwidacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest ponadto zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu, które zawierają następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu;

2) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji;

3) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji;

4) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu;

5) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia;

6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu.

W okresie likwidacji fundusz nie sporządza i nie publikuje bieżących miesięcznych wycen wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest natomiast zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. Informacje półroczne będą zawierać m.in. dane o wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny.

Otrzymujemy pojedyncze oferty dla wybranych nieruchomości, jednak sprzedaż będzie możliwa dopiero po przygotowaniu danego aktywa oraz po gruntownym zbadaniu popytu na rynku, tak aby możliwe było uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny.

Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie. Ważne jest tylko, aby dane Uczestnika były aktualizowane w razie ich zmiany, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

Bank, jako likwidator funduszu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji prowadzi rejestr uczestników Funduszu.

Aktualizacji danych należy dokonać korespondencyjnie pod adresem:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA"

Uwaga! Korespondencja dotycząca aktualizacji danych powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisu uczestnika.

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, od momentu cofnięcia przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności FinCrea (tj. od dnia 21 listopada
2017 r.) fundusze zarządzane przez to TFI były reprezentowane przez Bank.

Funkcję, jaką pełnił depozytariusz funduszy zarządzanych wcześniej przez FinCrea szczegółowo określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Po cofnięciu FinCrea zezwolenia na zarządzanie Depozytariusz pełnił funkcję reprezentanta funduszu, co oznacza, że nie podejmował decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to TFI.

Do głównych obowiązków depozytariusza należało zapewnienie ciągłości operacyjnej oraz poszukiwanie TFI, które przejmie zarządzanie funduszami.

Depozytariusz to podmiot wybrany przez fundusz, któremu na postawie umowy powierza on przechowywanie swoich aktywów. Głównym zadaniem depozytariusza jest deponowanie aktywów nabytych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działające w imieniu i na rzecz danego funduszu. Depozytariusz nie ma żadnego wpływu na proces zarządzania funduszu nie ma tez narzędzi, aby wpływać na ten proces. Obowiązki depozytariusza określa ustawa o funduszach inwestycyjnych w art. 72 - do jego zadań należą w szczególności:

 • prowadzenie rejestru aktywów funduszu,
 • nadzorowanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,
 • nadzorowanie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie, czy umowy z uczestnikami funduszu rozliczane są terminowo,
 • sprawdzanie, czy obliczanie przez fundusz wartości netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa odbywa się zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • nadzorowanie zgodnego z zapisami statutowymi wykorzystania dochodów funduszu.

Depozytariusz nie ma żadnych możliwości wpływania na politykę inwestycyjną funduszu - nie może zmieniać polityki inwestycyjnej, czy decyzji o nabywaniu przez TFI określonych papierów wartościowych.

Wypłaty będą możliwe po zakończeniu likwidacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Zakończenie likwidacji i wypłata środków uczestnikom jest uzależniona od wykonania wszelkich czynności likwidacyjnych w tym zbycia aktywów funduszu Inwestycje Rolne oraz zakończenia likwidacji.

Bank nie podjął dotychczas działań zmierzających do wprowadzenia zmian do postanowień statutu Funduszu Inwestycje Rolne, które mogłyby umożliwić Likwidatorowi udzielanie uczestnikom funduszu Inwestycje Rolne informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu Inwestycje Rolne. Jest to związane z wątpliwościami, czy przekazywanie tych informacji jest działaniem z korzyścią dla wszystkich uczestników. Bank jako depozytariusz i likwidator ma obowiązek dbania o interesy wszystkich uczestników jednakowo i nie chcemy doprowadzić do sytuacji uprzywilejowania jednych uczestników kosztem innych. Niestety mamy przykłady sytuacji, w których niektórzy uczestnicy podejmują próby zaspokojenia swoich roszczeń kosztem innych uczestników, na co Bank jako likwidator nie może pozwolić. Obawiamy się, że dostęp do szczegółowych informacji o składnikach aktywów, może sprowokować działania niektórych uczestników, które utrudnią proces likwidacji funduszu Inwestycje Rolne, poprzez wikłanie likwidatora w spory sądowe w odniesieniu do tych aktywów. Utrudni to proces jej realizacji i wydłuży czas jej trwania. Bank nie wyklucza dokonanie tych zmian na późniejszym etapie.

Może Pan / Pani zgłosić do Banku reklamację, w której zgłosi Pan / Pani zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, między innymi w zakresie pełnienia funkcji Likwidatora funduszu Inwestycje Rolne.

Zgodnie z wymogami art. 10 ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2279) oraz art. 32 ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) informujemy, że w przypadku braku rozwiązania sporu w wyniku rozpatrzenia złożonej reklamacji, ma Pan / Pani prawo:

 • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi

 • skorzystania z instytucji mediacji

 • wystąpienia do Rzecznika Finansowego o rozpoznanie sprawy lub o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego (informacja dotycząca Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl)

 • wystąpienia na drogę powództwa cywilnego przeciwko:

a) Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00 – 844 Warszawa

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy w Warszawie, Aleja Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa;

b) FinCrea S.A, ul.Wiosenna 5, 53 - 017 Wrocław (od 2 marca 2020 r. działającej pod nazwą Rest S.A., z siedzibą we Wrocławiu (52-017) ul. Wodzisławska 6 lok. 207, Wrocław)

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50 - 046 Wrocław;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, ul.Podwale 30, 50 - 040 Wrocław;

c) Meridian Fund Management S.A. (poprzednio W Investments Fund Management S.A.), ul.Grzybowska 43, 00 - 855 Warszawa

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa.

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie uchwalona 14 kwietnia 2016 r. nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulująca obrót ziemią rolną. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego Państwa m.in. poprzez przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych. Fundusz pośrednio jest znaczącym posiadaczem ziemi rolnej i został utworzony, aby w ramach polityki inwestycyjnej inwestować i koncentrować posiadanie ziemi rolnej.

Nowelizacja ww. ustawy spowodowała zmiany na dotychczasowym rynku nieruchomości rolnych. Ustawa wyeliminowała część chętnych na zakup ziemi i spowodowała spadek cen ziemi. Transakcji gruntami rolnymi jest niewiele, głównie dlatego, że ustawa zawęziła krąg osób uprawnionych, które mogą nabywać grunty rolne.

26 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zmiany.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 • Rozszerzony został katalog sytuacji, w których można nabyć nieruchomość rolną bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ("KOWR") przez osoby nieposiadające statusu rolnika indywidualnego:
 1. zwiększenie do 1 ha nieruchomości rolnej, którą mogą nabywać również osoby niebędące rolnikami (wcześniej 0,3 ha);
 2. możliwość nabycia nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;
 3. możliwość nabycia nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku;
 4. możliwość nabycia nieruchomości w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.
 • Zniesiony został obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabywanych gruntach rolnych na terenie miast o powierzchni mniejszej niż 1 ha (poprzednio obowiązek ten trwał przez 10 lat).
 • Skrócony został okres czasu z 10 na 5 lat, w którym nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna oraz, w którym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom ( nie dotyczy nieruchomości rolnych poniżej 1 ha).
 • Powyższy okres może zostać skrócony na wniosek nabywcy nieruchomości, a decyzję w tym przedmiocie wyraża Dyrektor Generalny KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie jak poprzednio Sąd;

PROCEDURA UZYSKANIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POWYŻEJ 1 HA

 • Przed nowelizacją - nabywca dawał rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, po nowelizacji - wymagane będzie jedynie zobowiązanie nabywcy do prowadzenia takiej działalności na nabywanej nieruchomości.
 • Z dniem 12 czerwca 2020 r. wejdą w życie również następujące zmiany do procedury:
  • wprowadzony zostanie system teleinformatyczny służący do zamieszczania ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi na ogłoszenia;
  • przed sprzedażą nieruchomości należy opublikować ogłoszenie o zamiarze sprzedaży;
  • cena nieruchomości nie będzie mogła przewyższać o 50% średniej ceny gruntów rolnych dla danego województwa, chyba że zbywca nieruchomości dysponuje operatem szacunkowym, z którego taka wartość wynika;
  • w przypadku braku odpowiedzi na ogłoszenie lub gdy w odpowiedzi zostanie zaproponowana cena niższa o ponad 5% niż cena określona w ogłoszeniu, uznaje się, że żaden rolnik nie jest zainteresowany kupnem nieruchomości;
  • termin na odpowiedź nie będzie mógł być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia.

PRAWO PIERWOKUPU

 • Ograniczone zostało prawo pierwokupu przysługujące KOWR w stosunku do udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych. Nowelizacja stanowi, że prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania do spółek, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni do 5 ha. Przed nowelizacją dolną granicą, od której przysługiwało prawo pierwokupu była powierzchnia rolna w wielkości 0,3 ha, jednakże wcześniejsze zapisy nie uwzględniały użytkowania wieczystego.

WEJŚCIE W ŻYCIE

 • Oprócz przepisów dotyczących systemu teleinformacyjnego oraz procedury uzyskania zgody na nabycie nieruchomości, które wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2020 r., pozostałe znowelizowane przepisy wchodzą w życie 26 czerwca 2019 r.

 

Powyższe ograniczenia prawne utrudniają w praktyce możliwość zawierania pojedynczych transakcji sprzedaży nieruchomość rolnych posiadanych przez spółki celowe Funduszu. Fakt ten może mieć istotny wpływ na czas trwania likwidacji Funduszu. Pomimo tych przeszkód Bank będzie podejmował wszelkie możliwe prawnie działania w celu zbycia tych aktywów i doprowadzenia do jak najszybszej likwidacji Funduszu.