Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

Pytania i odpowiedzi dla funduszu Lasy Polskie FIZ AN w likwidacji


Uczestnicy funduszu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Lasy Polskie") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 9.00 – 17.00).
 

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Lasy Polskie będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Lasy Polskie był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Lasy Polskie – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Lasy Polskie.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Lasy Polskie zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.

Proces likwidacji Funduszu już się rozpoczął. Z uwagi na to, że likwidacja Funduszu nie była wcześniej zamierzona ani planowana aktywa Funduszu nie zostały odpowiednio przygotowane do sprzedaży. Odpowiednie przygotowanie aktywów do sprzedaży z kolei ma wpływ na ich wycenę, więc jest w interesie wszystkich uczestników. W związku z tym Bank przygotowuje aktywa do przeprowadzenia tego procesu i planuje, że po zakończeniu czynności sprawdzających, proces przyspieszy, a Bank rozpocznie wystawianie kolejnych składników aktywów na rynek, tak aby zainteresowani nabywcy mogli złożyć oferty zakupu.

Informacja o czasie trwania likwidacji została podana przy okazji publikacji ogłoszeń o rozpoczęciu likwidacji funduszu – tj. do dnia 23 lutego 2021 roku. Na dzień dzisiejszy brak jest podstaw, aby zmieniać szacunek w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, w związku z otwarciem likwidacji funduszu, fundusz Lasy Polskie nie może emitować nowych certyfikatów inwestycyjnych oraz nie może dokonywać wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji. Uczestnicy mogą próbować sprzedać posiadane certyfikaty inwestycyjne na rynku w ramach umowy sprzedaży pomiędzy sobą jako sprzedającym, a drugą zainteresowaną stroną jako kupującym. Jednakże z uwagi na obecny stan inwestycji znalezienie kupującego może być utrudnione.

Likwidacja funduszu Lasy Polskie będzie polegała w pierwszej kolejności na ściągnięciu należności i sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz Lasy Polskie. Następnie środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu Lasy Polskie. Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu Lasy Polskie proporcjonalnie do posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.

Bank działając zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie”) ogłosił trzy razy o wystąpieniu przesłanki rozwiązania funduszu Lasy Polskie i o rozpoczęciu jego likwidacji (w dniach 9 marca 2018 roku, 23 marca 2018 roku i 6 kwietnia 2018 roku).

W ogłoszeniu podał, że otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 23 lutego 2018 roku, a jej zakończenie planowane jest do dnia 23 lutego 2021 roku.

Likwidator wezwał wierzycieli funduszu Lasy Polskie, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w funduszu Lasy Polskie, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji funduszu Lasy Polskie.

Wypłaty uczestnikom funduszu Lasy Polskie zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi – szczegóły tych roszczeń zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień ogłoszenia likwidacji.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników funduszu Lasy Polskie, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na:

zbyciu aktywów,

ściągnięciu należności oraz

zaspokojeniu wierzycieli funduszu Lasy Polskie.

Kwoty do wypłaty będą przekazywane przelewem na wskazane przez uczestników funduszu Lasy Polskie rachunki bankowe po zakończeniu w/w czynności likwidacyjnych. Jeżeli środki pieniężne nie będą mogły zostać wypłacone Uczestnikom funduszu Lasy Polskie lub ewentualnie zostaną zwrócone, to te środki pieniężne zostaną wpłacone przez Likwidatora do depozytu sądowego.

Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w terminie o którym mowa powyżej, uda się wykonać wszystkie wymagane prawem czynności, uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania funduszu Lasy Polskie i spieniężyć wszystkie aktywa Funduszu, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji funduszu Lasy Polskie.

Likwidator zamierza uruchomić dedykowaną stronę internetową www.likwidacja-funduszy.pl, na której – obok informacji wymaganych przepisami prawa – publikowane będą dodatkowe informacje na temat postępów w procesie likwidacji, których podanie do publicznej wiadomości nie będzie stanowiło złamania tajemnicy bankowej i zawodowej.

 

Prace nad likwidacją trwają i na tym etapie nie widzimy zagrożeń dla dotrzymania tego terminu. Trzeba jednak pamiętać, że część składników Funduszu stanowią nieruchomości rolne i leśne, których zbywanie podlega określonym ograniczeniom prawnym. Może to wpłynąć na wydłużenie okresu likwidacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, sporządzone będzie sprawozdanie finansowe funduszu Lasy Polskie na dzień otwarcia likwidacji, tj. 23 lutego 2018 r.

Sprawozdanie finansowe będzie zawierać co najmniej:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans,

3) zestawienie lokat,

4) noty objaśniające

oraz będzie sporządzone zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, likwidator przedstawi je do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, a także przekaże kopię tego sprawozdania równocześnie Komisji Nadzoru Finansowego i Zgromadzeniu Inwestorów.

Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, likwidator przesyła Komisji Nadzoru Finansowego zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.

Likwidacja funduszu Lasy Polskie będzie przeprowadzana wg harmonogramu, który został przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego. KNF będzie również na bieżąco informowana o postępach likwidacji, gdyż Rozporządzenie zobowiązuje Likwidatora do sporządzania i dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego informacji miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy, począwszy od miesiąca, w którym została otwarta likwidacja.

Informacja miesięczna do której sporządzania i dostarczania KNF jest obowiązany likwidator do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy zawierają następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym miesiącu;

2) sumę zobowiązań ogółem;

3) sumę roszczeń zaspokojonych w danym miesiącu;

4) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia uczestników funduszu oraz innych podmiotów;

5) poniesione koszty likwidacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest ponadto zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu, które zawierają następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu;

2) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji;

3) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji;

4) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu;

5) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia;

6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu.

 

W okresie likwidacji fundusz nie sporządza i nie publikuje bieżących miesięcznych wycen wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest natomiast zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. Informacje półroczne będą zawierać m.in. dane o wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny.

Otrzymujemy pojedyncze oferty dla wybranych nieruchomości, jednak tak jak już wskazywaliśmy, sprzedaż będzie możliwa dopiero po przygotowaniu danego aktywa oraz po gruntownym zbadaniu popytu na rynku, tak aby możliwe było uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny.

Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie. Ważne jest tylko, aby dane Uczestnika były aktualizowane w razie ich zmiany, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

Bank, jako likwidator funduszu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji prowadzi rejestr uczestników Funduszu.

Aktualizacji danych należy dokonać korespondencyjnie pod adresem:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA"

Uwaga! Korespondencja dotycząca aktualizacji danych powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisu uczestnika.

 

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, od momentu cofnięcia przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności FinCrea (tj. od dnia 21 listopada
2017 r.) fundusze zarządzane przez to TFI były reprezentowane przez Bank.

Funkcję, jaką pełnił depozytariusz funduszy zarządzanych wcześniej przez FinCrea szczegółowo określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Po cofnięciu FinCrea zezwolenia na zarządzanie Depozytariusz pełnił jedynie funkcję reprezentanta funduszu, co oznacza, że nie podejmował decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to TFI.

Do głównych obowiązków depozytariusza należało zapewnienie ciągłości operacyjnej oraz poszukiwanie TFI, które przejmie zarządzanie funduszami.

 

Depozytariusz to podmiot wybrany przez fundusz, któremu na postawie umowy powierza on przechowywanie swoich aktywów. Głównym zadaniem depozytariusza jest deponowanie aktywów nabytych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działające w imieniu i na rzecz danego funduszu. Depozytariusz nie ma żadnego wpływu na proces zarządzania funduszu nie ma tez narzędzi, aby wpływać na ten proces. Obowiązki depozytariusza określa ustawa o funduszach inwestycyjnych w art. 72 - do jego zadań należą:

 • prowadzenie rejestru aktywów funduszu,
 • nadzorowanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,
 • nadzorowanie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie, czy umowy z uczestnikami funduszu rozliczane są terminowo,
 • sprawdzanie, czy obliczanie przez fundusz wartości netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa odbywa się zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • nadzorowanie zgodnego z zapisami statutowymi wykorzystania dochodów funduszu.

Depozytariusz nie ma żadnych możliwości wpływania na politykę inwestycyjną funduszu - nie może zmieniać polityki inwestycyjnej, czy decyzji o nabywaniu przez TFI określonych papierów wartościowych.

Wypłaty będą możliwe po zakończeniu likwidacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Zakończenie likwidacji i wypłata środków uczestnikom jest uzależniona od wykonania wszelkich czynności likwidacyjnych w tym zbycia aktywów funduszu Lasy Polskie oraz zakończenia likwidacji.

Bank nie podjął dotychczas działań zmierzających do wprowadzenia zmian do postanowień statutu Funduszu Lasy Polskie, które mogłyby umożliwić Likwidatorowi udzielanie uczestnikom funduszu Lasy Polskie informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu Lasy Polskie. Jest to związane z wątpliwościami, czy przekazywanie tych informacji jest działaniem z korzyścią dla wszystkich uczestników. Bank jako depozytariusz i likwidator ma obowiązek dbania o interesy wszystkich uczestników jednakowo i nie chcemy doprowadzić do sytuacji uprzywilejowania jednych uczestników kosztem innych. Niestety mamy przykłady sytuacji, w których niektórzy uczestnicy podejmują próby zaspokojenia swoich roszczeń kosztem innych uczestników, na co Bank jako likwidator nie może pozwolić. Obawiamy się, że dostęp do szczegółowych informacji o składnikach aktywów, może sprowokować działania niektórych uczestników, które utrudnią proces likwidacji funduszu Lasy Polskie, poprzez wikłanie likwidatora w spory sądowe w odniesieniu do tych aktywów. Utrudni to proces jej realizacji i wydłuży czas jej trwania. Bank nie wyklucza dokonanie tych zmian na późniejszym etapie.

Może Pan / Pani zgłosić do Banku reklamację, w której zgłosi Pan / Pani zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, między innymi w zakresie pełnienia funkcji Likwidatora funduszu Lasy Polskie.

Zgodnie z wymogami art. 10 ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2279) oraz art. 32 ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) informujemy, że w przypadku braku rozwiązania sporu w wyniku rozpatrzenia złożonej reklamacji, ma Pan / Pani prawo:

 • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi

 • skorzystania z instytucji mediacji

 • wystąpienia do Rzecznika Finansowego o rozpoznanie sprawy lub o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego (informacja dotycząca Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl)

 • wystąpienia na drogę powództwa cywilnego przeciwko:

a) Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00 – 844 Warszawa

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy w Warszawie, Aleja Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa;

b) FinCrea S.A, ul.Wiosenna 5, 53 - 017 Wrocław (od 2 marca 2020 r. działającej pod nazwą Rest S.A., z siedzibą we Wrocławiu (52-017) ul. Wodzisławska 6 lok. 207, Wrocław)

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50 - 046 Wrocław;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, ul.Podwale 30, 50 - 040 Wrocław;

c) Meridian Fund Management S.A. (poprzednio W Investments Fund Management S.A.), ul.Grzybowska 43, 00 - 855 Warszawa

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa.

 1. Jak zmiana prawa dotyczącego lasów w ostatnim czasie wpłynęła na te lokaty? Co to oznacza dla Funduszu?

Na rynek nieruchomości leśnych w ostatnich latach miały wpływ dwie zmiany – istotne z punktu widzenia właścicieli lasów.

Ustawa o Lasach

Od 30 kwietnia 2016 roku został ograniczony obrót nieruchomościami, które w ewidencji gruntów i budynków mają oznaczenie Ls, czyli las. Prawo pierwokupu takich nieruchomości posiadają Lasy Państwowe.

Nowelizacja ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach z 2016 roku przewiduje trzy przypadki, kiedy to Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu (art. 37a ustawy), a dotyczą one:

 • nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako las,

 • nieruchomości, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy.

 • nieruchomości objętych planem urządzania lasu albo decyzją starosty określającą zadania gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych.

W praktyce prawo pierwokupu polega na tym, że transakcję przeprowadza się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na tym, że strony zawierają wstępną, warunkową umowę sprzedaży nieruchomości. Następnie notariusz informuje o transakcji nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu i czeka miesiąc na odpowiedź. Jeżeli w tym czasie nadleśnictwo nie zgłosi chęci nabycia sprzedawanego gruntu, dojdzie do finalizacji sprzedaży. Wówczas strony umowy warunkowej raz jeszcze spotykają się u notariusza i podpisują umowę przenoszącą własność.

Umowa zawarta z naruszeniem prawa pierwokupu jest nieważna.

Spółki celowe Funduszu pozyskują informacje i zaświadczenia od wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czy działka w miejscowym planie jest przeznaczona pod zalesianie. Jeżeli nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to kierowane jest zapytanie czy wydano warunki zabudowy wskazujące czy nieruchomości Spółki Celowej przeznaczone są do zalesienia. Spółki Celowe sprawdzają także, czy nieruchomość posiada uproszczony plan urządzenia lasu, oraz ustalają, czy starosta wydał decyzję określającą zadania z gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych.

W przypadku, gdy Lasy Państwowe zdecydują się skorzystać z prawa pierwokupu, przystąpią do umowy sprzedaży i nabędą grunt na własność Skarbu Państwa po cenie, na którą umówiły się strony. Jeśli Lasy Państwowe będą miały zastrzeżenia co do ceny transakcyjnej, mogą wystąpić do sądu o ustalenie, czy cena, którą zapłaciły, była rzeczywiście rynkowa.

Oprócz prawa pierwokupu Lasy Państwowe na mocy nowelizacji otrzymały także ustawowe prawo wykupu nieruchomości leśnych. Wykup nieruchomości leśnych nastąpi wtedy, gdy zbycie gruntów będzie następowało na podstawie umowy innej niż sprzedaż np. w drodze umowy zamiany. W takiej sytuacji Lasy Państwowe mogą złożyć oświadczenie o nabyciu takiego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej.

LULUCF

Kolejną zmianą w prawie mającą wpływ na atrakcyjność lokaty jaką jest grunt leśny to LULUCF (skrót od: land use, land use change and forestry - użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo). Jest to unijna inicjatywa mająca na celu zwiększenie zaangażowania sektora rolnictwa i leśnictwa w walkę z globalnym ociepleniem klimatu, w szczególności emisją CO2z atmosfery.

W październiku 2014 r. Rada Europejska podjęła zobowiązanie, że do 2030 r. kraje Unii Europejskiej zredukują emisję gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z poziomem z 1990r. i w proces ten zaangażowano wszystkie sektory, także te użytkujące grunty rolne i leśne.

Komisja Europejska nie ma uprawnień do wyznaczania limitów pozyskania drewna w poszczególnych krajach Unii, gdyż gospodarka leśna leży w kompetencjach państw członkowskich. Pozyskiwanie drewna (wycinka lasów) nie skutkuje automatycznym powstawaniem nadwyżki emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Zatem, jeśli ilość CO2 uwolnionego w związku z wycinką drzew nie przekroczy ustalonego przez UE poziomu referencyjnego dla polskich lasów (który nie jest jeszcze ustalony i będzie przedstawiony Unii do grudnia 2018 r.) to może się okazać, że pozyskanie drewna nie tylko nie zostanie ograniczone, ale może być większe. Jeżeli emisja CO2 okaże się zbyt duża to każde państwo będzie mogło skorzystać z różnych możliwości kompensacji np. poprzez zalesienia nowych obszarów.