Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

Pytania i odpowiedzi dla funduszu Vivante FIZ AN w likwidacji


Uczestnicy funduszu Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Vivante") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA"

* telefonicznie:

+48 22 578 56 02 lub 801 822 222 (w godz. 9.00 – 17.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Vivante będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Vivante był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Vivante – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Vivante.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Vivante zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.

Proces likwidacji Funduszu już się rozpoczął. Z uwagi na to, że likwidacja Funduszu nie była wcześniej zamierzona ani planowana aktywa Funduszu nie zostały odpowiednio przygotowane do sprzedaży. Odpowiednie przygotowanie aktywów do sprzedaży, z kolei ma wpływ na ich wycenę, więc jest w interesie wszystkich uczestników. W związku z tym Bank przygotowuje aktywa do przeprowadzenia tego procesu i planuje, że po zakończeniu czynności sprawdzających, proces przyspieszy, a Bank rozpocznie wystawianie kolejnych składników aktywów na rynek, tak aby zainteresowani nabywcy mogli złożyć oferty zakupu.

Przyjęty przez Likwidatora po otwarciu likwidacji harmonogram przewidywał jej zakończenie w lutym 2021. Likwidator na swojej stronie internetowej:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/vivante-fiz-an-w-likwidacji/ zamieścił pierwsze i drugie zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji Funduszu, wskazując nowy termin zakończenia likwidacji na dzień 23 lutego 2024 roku.

Konieczność przesunięcia terminu zakończenia likwidacji Funduszu podyktowana była następującymi czynnikami:

 • czasochłonnym procesem odzyskiwania należności posiadanych pośrednio lub bezpośrednio przez Fundusz,
 • niezbędną do spieniężenia i jednocześnie dużą ilością aktywów Funduszu, jak również koniecznością uwzględniania nowych regulacji prawnych ograniczających zbycie aktywów pośrednio posiadanych przez Fundusz,
 • koniecznością prowadzenia i zakończenia sporów sądowych, których stroną jest Fundusz i których inicjatorami są przede wszystkim uczestnicy Funduszu,
 • zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.)).

Likwidator zastrzegł jednocześnie, że nie może zagwarantować, że powyżej wskazany termin jest ostatecznym terminem zakończenia likwidacji Funduszu.

Jeżeli likwidacja nie może być zakończona w dniu określonym w zawiadomieniu, Likwidator będzie obowiązany ogłosić dwukrotnie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu wskazanym w statucie, w przypadku Funduszu będzie to strona internetowa https://www.rbinternational.com.pl/ oraz https://www.likwidacja-funduszy.pl/ nową datę zakończenia likwidacji, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w terminie określonym w zawiadomieniu.

Ostateczny termin zakończenia likwidacji Funduszu jest w znacznym stopniu zależny od przebiegu współpracy Uczestników z Likwidatorem. Szybkość i ostateczny termin likwidacji wynikać będzie głównie z dynamiki przebiegu negocjacji sprzedażowych. Procedowanie transakcji sprzedaży w czasie ograniczeń wynikających z obostrzeń epidemicznych, napotyka na dodatkowe utrudnienia przekładające się na ostateczny harmonogram ich finalizacji. Projekty sprzedażowe są procedowane w możliwie efektywny sposób pomimo ograniczeń administracyjnych w pracy urzędów i relacji biznesowych.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, w związku z otwarciem likwidacji funduszu, fundusz Vivante nie może emitować nowych certyfikatów inwestycyjnych oraz nie może dokonywać wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji. Uczestnicy mogą próbować sprzedać posiadane certyfikaty inwestycyjne na rynku w ramach umowy sprzedaży pomiędzy sobą jako sprzedającym, a drugą zainteresowaną stroną jako kupującym. Jednakże z uwagi na obecny stan inwestycji znalezienie kupującego może być utrudnione.

Likwidacja funduszu Vivante będzie polegała w pierwszej kolejności na ściągnięciu należności i sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz Vivante. Następnie środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu Vivante. Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu Vivante proporcjonalnie do posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.

Bank działając zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie”) ogłosił trzy razy o wystąpieniu przesłanki rozwiązania funduszu Vivante i o rozpoczęciu jego likwidacji (w dniach 9 marca 2018 roku, 23 marca 2018 roku i 6 kwietnia 2018 roku).

W ogłoszeniu podał, że otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 23 lutego 2018 roku, a jej zakończenie pierwotnie planowane było do dnia 23 lutego 2021 roku. Termin ten wydłużono do 23 lutego 2024 roku.

Likwidator wezwał wierzycieli funduszu Vivante, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w funduszu Vivante, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji funduszu Vivante.

Wypłaty uczestnikom funduszu Vivante zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi – szczegóły tych roszczeń zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień ogłoszenia likwidacji.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników funduszu Vivante, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na:

zbyciu aktywów,

ściągnięciu należności oraz

zaspokojeniu wierzycieli funduszu Vivante.

Kwoty do wypłaty będą przekazywane przelewem na wskazane przez uczestników funduszu Vivante rachunki bankowe po zakończeniu w/w czynności likwidacyjnych. Jeżeli środki pieniężne nie będą mogły zostać wypłacone Uczestnikom funduszu Vivante lub ewentualnie zostaną zwrócone, to te środki pieniężne zostaną wpłacone przez Likwidatora do depozytu sądowego.

Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w terminie o którym mowa powyżej, uda się wykonać wszystkie wymagane prawem czynności, uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania funduszu Vivante i spieniężyć wszystkie aktywa Funduszu, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji funduszu Vivante.

Likwidator zamierza uruchomić dedykowaną stronę internetową www.likwidacja-funduszy.pl, na której – obok informacji wymaganych przepisami prawa – publikowane będą dodatkowe informacje na temat postępów w procesie likwidacji, których podanie do publicznej wiadomości nie będzie stanowiło złamania tajemnicy bankowej i zawodowej.

Przyjęty przez Likwidatora po otwarciu likwidacji harmonogram przewidywał jej zakończenie w lutym 2021. Likwidator na swojej stronie internetowej:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/inwestycje-rolne-fiz-an-w-likwidacji/ zamieścił pierwsze i drugie zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji Funduszu, wskazując nowy termin zakończenia likwidacji na dzień 23 lutego 2024 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, sporządzone będzie sprawozdanie finansowe funduszu Vivante na dzień otwarcia likwidacji, tj. 23 lutego 2018 r.

Sprawozdanie finansowe będzie zawierać co najmniej:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans,

3) zestawienie lokat,

4) noty objaśniające

oraz będzie sporządzone zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, likwidator przedstawi je do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, a także przekaże kopię tego sprawozdania równocześnie Komisji Nadzoru Finansowego i Zgromadzeniu Inwestorów.

Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, likwidator przesyła Komisji Nadzoru Finansowego zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.

Likwidacja funduszu Vivante będzie przeprowadzana wg harmonogramu, który został przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego. KNF będzie również na bieżąco informowana o postępach likwidacji, gdyż Rozporządzenie zobowiązuje Likwidatora do sporządzania i dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego informacji miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy, począwszy od miesiąca, w którym została otwarta likwidacja.

Informacja miesięczna do której sporządzania i dostarczania KNF jest obowiązany likwidator do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy zawierają następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym miesiącu;

2) sumę zobowiązań ogółem;

3) sumę roszczeń zaspokojonych w danym miesiącu;

4) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia uczestników funduszu oraz innych podmiotów;

5) poniesione koszty likwidacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest ponadto zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu, które zawierają następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu;

2) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji;

3) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji;

4) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu;

5) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia;

6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu.

W okresie likwidacji fundusz nie sporządza i nie publikuje bieżących miesięcznych wycen wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest natomiast zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. Informacje półroczne będą zawierać m.in. dane o wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny.

Otrzymujemy pojedyncze oferty dla wybranych nieruchomości, jednak tak jak już wskazywaliśmy, sprzedaż będzie możliwa dopiero po przygotowaniu danego aktywa oraz po gruntownym zbadaniu popytu na rynku, tak aby możliwe było uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny.

Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie. Ważne jest tylko, aby dane Uczestnika były aktualizowane w razie ich zmiany, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

Bank, jako likwidator funduszu Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji prowadzi rejestr uczestników Funduszu.

Aktualizacji danych należy dokonać korespondencyjnie pod adresem:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA"

Uwaga! Korespondencja dotycząca aktualizacji danych powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisu uczestnika.

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, od momentu cofnięcia przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności FinCrea (tj. od dnia 21 listopada
2017 r.) fundusze zarządzane przez to TFI były reprezentowane przez Bank.

Funkcję, jaką pełnił depozytariusz funduszy zarządzanych wcześniej przez FinCrea szczegółowo określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Po cofnięciu FinCrea zezwolenia na zarządzanie Depozytariusz pełnił jedynie funkcję reprezentanta funduszu, co oznacza, że nie podejmował decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to TFI.

Do głównych obowiązków depozytariusza należało zapewnienie ciągłości operacyjnej oraz poszukiwanie TFI, które przejmie zarządzanie funduszami.

Depozytariusz to podmiot wybrany przez fundusz, któremu na postawie umowy powierza on przechowywanie swoich aktywów. Głównym zadaniem depozytariusza jest deponowanie aktywów nabytych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działające w imieniu i na rzecz danego funduszu. Depozytariusz nie ma żadnego wpływu na proces zarządzania funduszu nie ma tez narzędzi, aby wpływać na ten proces. Obowiązki depozytariusza określa ustawa o funduszach inwestycyjnych w art. 72 - do jego zadań należą:

 • prowadzenie rejestru aktywów funduszu,
 • nadzorowanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,
 • nadzorowanie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie, czy umowy z uczestnikami funduszu rozliczane są terminowo,
 • sprawdzanie, czy obliczanie przez fundusz wartości netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa odbywa się zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • nadzorowanie zgodnego z zapisami statutowymi wykorzystania dochodów funduszu.

Depozytariusz nie ma żadnych możliwości wpływania na politykę inwestycyjną funduszu - nie może zmieniać polityki inwestycyjnej, czy decyzji o nabywaniu przez TFI określonych papierów wartościowych.

Wypłaty będą możliwe po zakończeniu likwidacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Zakończenie likwidacji i wypłata środków uczestnikom jest uzależniona od wykonania wszelkich czynności likwidacyjnych w tym zbycia aktywów funduszu Vivante oraz zakończenia likwidacji.

Bank nie podjął dotychczas działań zmierzających do wprowadzenia zmian do postanowień statutu Funduszu Vivante, które mogłyby umożliwić Likwidatorowi udzielanie uczestnikom funduszu Vivante informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu Vivante. Jest to związane z wątpliwościami, czy przekazywanie tych informacji jest działaniem z korzyścią dla wszystkich uczestników. Bank jako depozytariusz i likwidator ma obowiązek dbania o interesy wszystkich uczestników jednakowo i nie chcemy doprowadzić do sytuacji uprzywilejowania jednych uczestników kosztem innych. Niestety mamy przykłady sytuacji, w których niektórzy uczestnicy podejmują próby zaspokojenia swoich roszczeń kosztem innych uczestników, na co Bank jako likwidator nie może pozwolić. Obawiamy się, że dostęp do szczegółowych informacji o składnikach aktywów, może sprowokować działania niektórych uczestników, które utrudnią proces likwidacji funduszu Vivante, poprzez wikłanie likwidatora w spory sądowe w odniesieniu do tych aktywów. Utrudni to proces jej realizacji i wydłuży czas jej trwania. Bank nie wyklucza dokonanie tych zmian na późniejszym etapie.

Może Pan / Pani zgłosić do Banku reklamację, w której zgłosi Pan / Pani zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, między innymi w zakresie pełnienia funkcji Likwidatora funduszu Vivante.

Zgodnie z wymogami art. 10 ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2279) oraz art. 32 ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) informujemy, że w przypadku braku rozwiązania sporu w wyniku rozpatrzenia złożonej reklamacji, ma Pan / Pani prawo:

 • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi

 • skorzystania z instytucji mediacji

 • wystąpienia do Rzecznika Finansowego o rozpoznanie sprawy lub o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego (informacja dotycząca Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl)

 • wystąpienia na drogę powództwa cywilnego przeciwko:

a) Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie;

b) FinCrea S.A (od 23 października 2020 r. działającej pod nazwą Rest S.A. w restrukturyzacji w likwidacji, z siedzibą we Wrocławiu (52-017) ul. Wodzisławska 6 lok. 207, Wrocław)

a sądem właściwym w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie:

 • w razie roszczeń powyżej 75.000,00 zł Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50 - 046 Wrocław;

 • w razie roszczeń do 75.000,00 zł Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, ul.Podwale 30, 50 - 040 Wrocław;