Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 ROKU DOTYCZĄCEJ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FINCREA TFI SA

22 lutego 2018 00:00

W dniu 22 listopada 2017 r. Raiffeisen Bank Polska SA otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI SA, będące dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A.  (dalej: „BankDecyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja  2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzane dotychczas przez towarzystwo fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza.  Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmował działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta innym towarzystwom.

W zawiązku z nieprzejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo w powyższym terminie fundusze ulegają rozwiązaniu, zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Na niniejszej stronie publikowane będą komunikaty oraz wymagane przez przepisy prawa ogłoszenia dotyczące funduszy zarządzanych dotychczas przez FinCrea TFI S.A., a likwidowanych obecnie przez Raiffeisen Bank Polska S.A. jako depozytariusza.

Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników likwidowanych funduszy.

Dla uczestników został stworzony specjalny adres mailowy uczestnik-funduszu@raiffeisen.pl uczestnik-funduszu@raiffeisen.ploraz uruchomiono infolinię : 22 548 99 39, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.