Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

5 listopada 2018 13:25

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dla uczestników funduszy inwestycyjnych w likwidacji

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00 – 844 Warszawa – będący depozytariuszem i likwidatorem poniżej wskazanych funduszy inwestycyjnych, oraz fundusze inwestycyjne w likwidacji, których jesteście Państwo uczestnikiem (dalej łącznie jako „Administrator”), tj.:

 1. Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
 2. Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
 3. Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
 4. Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, 
 5. SVEA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
 6. CITA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,

Aby skontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skorzystać z następujących kanałów komunikacji:

 • formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku (https://www.rbinternational.com.pl/formularz-kontaktowy/),
 • Infolinia pod numerem 22 578 56 09 lub 801 822 602 (koszt połączenia wg taryfy operatora),
 • listownie na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Inspektor Ochrony Danych, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa,
 • mailowo na adres e-mail: iod@rbinternational.com.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. realizacji Państwa uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z pełnieniem funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy inwestycyjnych w likwidacji, wynikających m.in. z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z tzw. rozporządzenia CRR, ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), takich, jak m.in.:
  1. wykonanie obowiązku archiwizacji dokumentacji, rozpatrywania reklamacji,
  2. wykonywanie obowiązku prowadzenia rejestru uczestników funduszy,
  3. wykonanie obowiązku likwidacji funduszu, w tym wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), tj. w celu:
 1. zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom na szkodę Administratora,
 2. prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Administratora i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Administratora,
 3. jeśli znajdzie to zastosowanie – w celu wykrywania naruszeń etycznych, konfliktów interesów oraz wręczanych i otrzymywanych korzyści, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Administratora do celów przestępczych,
 4. monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Administratora usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych i spotkań, badania zadowolenia Klientów z usług Administratora,
 5. prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym:
  1. podmiotom wspierającym Administratora w czynnościach likwidacyjnych,
  2. zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
  3. kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej,
  4. kancelariom i podmiotom zajmującym się windykacją i dochodzeniem należności,
  5. rzeczoznawcom i podmiotom zajmującym się wyceną aktywów funduszy inwestycyjnych.
 2. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, np.: Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikowi Finansowemu, austriackiemu Organowi Nadzoru Rynku Finansowego - Finanzmarktaufsicht Österreich, Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. czas niezbędny do realizacji Państwa uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w ramach likwidacji funduszy inwestycyjnych,
 2. czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 3. czas od dnia ustania uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń oraz czas toczących się ewentualnych postępowań sądowych (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku), a po uzyskaniu prawomocnego wyroku przez Administratora – maksymalnie przez 6 lat od dnia uzyskania wyroku – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

Czy podanie danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie danych osobowych Bankowi nie jest Państwa obowiązkiem, ale jest warunkiem Państwa uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w tym jest niezbędne do wypłaty na Państwa rzecz środków po likwidowanym funduszu inwestycyjnym.  

Niektóre przepisy prawa nakładają na Bank obowiązek zbierania od Państwa niektórych danych, jak choćby przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Również w tym przypadku, jeżeli odmówią Państwo podania nam swoich danych osobowych, nie będzie możliwości uczestnictwa przez Państwa w funduszu inwestycyjnym.

W przypadkach, gdy zbieramy Państwa dane na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne. 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z RODO*?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w celu wykonania przysługującego Państwu prawa do:

 1. dostępu do danych osobowych (czyli wniosek o informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz uzyskać kopię danych);
 2. sprostowania (czyli poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej Informacji. 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – nazywane w niniejszej Informacji „RODO”