Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

PRZEJĘCIE PRZEZ BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W DNIU 31.10.2018R.

14 listopada 2018 15:25

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

Przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 31.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

Raiffeisen Bank International AG (RBI), z siedzibą w Austrii, jest wiodącym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym, z pewną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. RBI prowadzi swoje operacje w 14 krajach regionu oferując szeroką gamę usług finansowych włączając to również (poza istotnym zaangażowaniem w segmencie bankowości) między innymi usługi z zakresu leasingu czy też zarządzania aktywami. W sumie prawie 50 000 pracowników obsługuje 16,7 miliona klientów za pośrednictwem ponad 2400 placówek, z czego większość w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2005 r. akcje RBI są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. RBI jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii i jednym z wiodących banków komercyjnych i inwestycyjnych w tym kraju. Suma bilansowa RBI wynosi 135,15 miliarda euro (według stanu na 31 grudnia 2017 r.) będąc jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jakie są konsekwencje podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. i przejęcia przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej jego działalności dla uczestników funduszy FinCrea?

W efekcie transakcji uzgodnionej pomiędzy właścicielami Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z dniem 31.10.2018 r. doszło do podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. W wyniku tej operacji większość prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. czynności bankowych zostało przejętych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W pozostałej po wydzielenia części Banku pozostały między innymi: (i) portfel kredytów zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych w walucie obcej, który nie był objęty transakcją (ii) wybrane aktywa korporacyjne, oraz (ii) proces likwidacji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przed odebraniem licencji przez FinCrea TFI. W wyniku transakcji transgranicznej ta część Banku połączyła się z Raiffeisen Bank International AG. Na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14.09.2018r. powstał Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Zgodnie z powyższym począwszy od dnia 5-go listopada Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce zajmuje się likwidacją następujących funduszy inwestycyjnych:

Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, identyfikator krajowy PLFIZ000792, RFI 698, NIP 2040003394, Regon 221607509;

Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, identyfikator krajowy PLFIZ000793, RFI 879, NIP 1070026695, Regon 146888305;

Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, identyfikator krajowy PLFIZ000794, RFI 1113, NIP 1010007381, Regon 361428480;

Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, identyfikator krajowy PLFIZ000795, RFI 859, NIP 2040003980, Regon 221895951;

SVEA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji, identyfikator krajowy PLFIZ000831, RFI 1447, NIP 101000818, Regon 366200592;

CITA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji, identyfikator krajowy PLFIZ000185, RFI 1358, NIP 1010007903, Regon 364889968;

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przejął w wyniku powyższej operacji całość dokumentacji dotyczących Funduszy. Oddział przejął również zespoły osób zajmujących się dotychczas procesem likwidacji.

Co się zmieniło po podziale Banku w sposobie likwidacji funduszy?

Po podziale Banku zmienił się podmiot pełniący funkcję depozytariusza i likwidatora dla wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji. Obecnie funkcję tę pełni Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Sposób likwidacji funduszy pozostanie bez zmian, tj. na początku likwidacja funduszu będzie polegała na ściągnięciu należności i sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz. Środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu. Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.

Czy coś się zmieni po podziale Banku z perspektywy uczestnika funduszu?

Zmianie uległ numer infolinii, pod którym uczestnicy funduszy mogą uzyskać informacje dotyczące wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji. Infolinia funkcjonuje w godzinach 8-18 pod numerami:

tel. stacjonarny: +48 22 578 56 09

tel. kom.: 801 822 602

Bank przygotował również dedykowaną stronę internetową, na której zamieszczane będą komunikaty dotyczące Funduszy i istotnych spraw związanych z ich likwidacją.

Czy w związku z podziałem Banku, jako uczestnik funduszu muszę podjąć jakieś kroki / dokonać określonych czynności?

Uczestnik funduszu nie jest zobligowany do podjęcia jakichkolwiek czynności. Bank jako likwidator funduszu prowadzi rejestr uczestników funduszu. Jedynie w przypadku zmiany danych dotyczących uczestnika, uczestnik powinien dokonać ich aktualizacji.