Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU

5 lutego 2021 13:29

.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU

Działając jako depozytariusz oraz likwidator funduszu inwestycyjnego Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej jako: "Fundusz") tj. Funduszu reprezentowanego zgodnie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) (dalej jako: „Rozporządzenie”) przez likwidatora, tj.:

Raiffeisen Bank International AG spółka akcyjna prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu, Austria, adres: Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, Austria, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EUR, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753494, NIP: 1080022658, REGON: 381633721 (dalej jako: „Bank” lub „Likwidator”),

w wykonaniu dyspozycji §12 Rozporządzenia, Bank niniejszym po raz drugi zawiadamia o konieczności przesunięcia terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Dotychczasowy planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu, określony w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji Funduszu, przypadał na dzień 23 lutego 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, że nowy termin zakończenia likwidacji Funduszu, to 23 lutego 2024 roku.

Tytułem wyjaśnienia wskazujemy, że konieczność przesunięcia terminu zakończenia likwidacji Funduszu podyktowana jest następującymi czynnikami:

  • czasochłonnym procesem odzyskiwania należności posiadanych pośrednio lub bezpośrednio przez Fundusz,
  • niezbędną do spieniężenia i jednocześnie dużą ilością aktywów Funduszu, jak również koniecznością uwzględniania nowych regulacji prawnych ograniczających zbycie aktywów pośrednio posiadanych przez Fundusz,
  • koniecznością prowadzenia i zakończenia sporów sądowych, których stroną jest Fundusz i których inicjatorami są przede wszystkim uczestnicy Funduszu,
  • zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.)).

Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że powyżej wskazany termin jest ostatecznym terminem zakończenia likwidacji Funduszu.

Zgodnie z dyspozycją art. 249 ust. 1 Ustawy, Likwidator zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych do których należą ściągnięcie wszystkich należności Funduszu, uregulowanie wszystkich bezspornych zobowiązań Funduszu, jak również zbycie wszystkich aktywów Funduszu z należytym uwzględnieniem interesów jego uczestników i dopiero w ostatniej kolejności umorzenie certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Zespół Likwidacji Funduszy - Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.