Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU I WARUNKACH UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU INWESTORÓW LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

13 maja 2019 16:13

.

Warszawa, dnia 13 maja 2019 r. 

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU I WARUNKACH UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU INWESTORÓW LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Lasy Polskie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej jako: „Fundusz”), Raiffeisen Bank International AG (spółka akcyjna) Oddział w Polsce, pełniący funkcję likwidatora Funduszu (dalej jako: „Likwidator” lub „Bank”), działając na podstawie art. 5 ust. 2 Statutu Funduszu oraz § 7 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 3 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu (dalej jako: „Zgromadzenie Inwestorów”).

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 czasu lokalnego CEST (UTC +02:00) w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa (dalej jako: „Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów”). 

Rejestracja uczestników w Miejscu odbywania Zgromadzenia Inwestorów rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00) i będzie trwać do godziny 10:30 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00). Rejestracja uczestników ma na celu zweryfikowanie tożsamości przybyłych osób, a także podstawy umocowania (pełnomocnictwa) do działania w ramach Zgromadzenia Inwestorów. 

Likwidator będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu zamierzających wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów wyłącznie w godzinach, o których mowa powyżej. W związku z tym, Likwidator prosi o wcześniejsze przybycie na Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów. Po godzinie 10:30 czasu lokalnego CEST (UTC +02:00) Likwidator nie będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu chcących wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów.

Likwidator wzywa w szczególności pełnomocników reprezentujących więcej niż jednego uczestnika do przybycia na Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów na godzinę 9:00 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00). Rejestracja zostanie zamknięta o godzinie 10.30 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00), jeżeli do tego czasu nie zostanie zakończony proces weryfikacji umocowania pełnomocników do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, mocodawcy tych pełnomocników zostaną narażeni na brak możliwości wzięcia udziału w zgromadzeniu inwestorów. 

Likwidator wzywa pełnomocników, którzy złożyli już uprzednio dokumenty pełnomocnictwa towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi do weryfikacji swojego umocowania, w szczególności poprzez odpowiedź na pytania:
1)    czy udzielone pełnomocnictwo obejmuje umocowanie pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów objętych niniejszym ogłoszeniem; 
2)    czy umocowanie pełnomocnika nie wygasło wraz z udziałem w poprzednio odbytym zgromadzeniu inwestorów;  
3)    w przypadku pełnomocnictw, w których nie zostały zawarte nr PESEL pełnomocników, a jedynie numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika, czy zmianie nie uległy wskazane dane dokumentu tożsamości. Niewłaściwa seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika zawarta w treści dokumentu pełnomocnictwa, przy braku ujawnienia w treści pełnomocnictwa nr PESEL pełnomocnika, uniemożliwi weryfikację tożsamości pełnomocnika i dopuszczenie go do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów; 
4)    w przypadku pełnomocnictw, w których nie zostały zawarte nr PESEL uczestnika, a jedynie numer i seria dokumentu tożsamości uczestnika, czy zmianie nie uległy wskazane dane dokumentu tożsamości. Niewłaściwa seria i numer dokumentu tożsamości uczestnika zawarta w treści dokumentu pełnomocnictwa, przy braku ujawnienia w treści pełnomocnictwa nr PESEL uczestnika uniemożliwi weryfikację umocowania udzielonego przez uczestnika i będzie skutkować odmową dopuszczenie pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 

Zasady zgłaszania udziału w Zgromadzeniu Inwestorów oraz weryfikacji tożsamości uczestników Funduszu oraz ich pełnomocników zostały opisane poniżej. 

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów przewiduje następujące punkty: 
1)    Otwarcie oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów, 
2)    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
3)    Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
4)    Przyjęcie porządku obrad,
5)    Przekazanie Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Funduszu,
6)    Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. 

Likwidator wskazuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Likwidatorowi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać dokonane zgodnie z art. 5 ust. 5 Statutu Funduszu na wskazane niżej numery i adresy Likwidatora:
1)    adres dla przesyłek listownych i przesyłek kurierskich: Raiffeisen Bank International AG (spółka akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00 – 844 Warszawa
2)    adres mailowy: zgromadzenie_inwestorow@rbinternational.com.pl
3)    numer faxu: +48 22 3005213.

W  zgłoszeniu udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, należy wskazać następujące informacje: 
1)    Fundusz oraz Zgromadzenie Inwestorów (wskazanie daty Zgromadzenia Inwestorów), którego zgłoszenie dotyczy;
2)    imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, nr PESEL/nr KRS uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów;
3)    czy uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście, czy przez pełnomocnika, czy osobiście wraz z pełnomocnikiem;
4)    w przypadku, w którym uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika lub osobiście wraz z pełnomocnikiem, wskazanie, czy dokument pełnomocnictwa był już uprzednio składany towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi, czy też jest to pełnomocnik dotychczas nieujawniony towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi;
5)    w przypadku, w którym pełnomocnik ma uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów, wskazanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz nr PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Likwidator przekazuje w załączeniu do niniejszego ogłoszenia wzór zgłoszenia, który powinien zostać uzupełniony o wskazane w nim dane. 

W przypadku zgłoszeń  dokonywanych przez:
1)    pełnomocnika uczestnika, który do tej pory nie złożył dokumentu pełnomocnictwa towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi bądź
2)    uczestnika, który wskazuje w zgłoszeniu, iż na Zgromadzeniu Inwestorów będzie reprezentowany przez pełnomocnika lub będzie mu towarzyszył pełnomocnik dotychczas nieujawniony towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi,
- wraz ze zgłoszeniem należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem kopię, a w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej oryginał pełnomocnictwa lub jego poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnik przekazuje stawiając się na Zgromadzenie Inwestorów.

Jeżeli:

1)    pełnomocnik dokonuje zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów lub;
2)    zgodnie z wolą uczestnika Funduszu wskazaną w zgłoszeniu, pełnomocnik ma uczestniczyć 
w Zgromadzeniu Inwestorów;
w oparciu o pełnomocnictwo, którego oryginał lub jego poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem kopia została już przekazana towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi fakt ten należy wskazać w treści zgłoszenia. 

Dodatkowo Likwidator zwraca uwagę, że szczegółowe wymogi w zakresie treści i formy pełnomocnictwa zgodnie z art. 5 ust. 6 Statutu Funduszu określa art. 19 Statutu Funduszu. Pełnomocnik składający pełnomocnictwo niespełniające wymogów wskazanych w art. 19 Statutu Funduszu, nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 

Likwidator będzie weryfikować tożsamość osób chcących wziąć udział w Zgromadzaniu Inwestorów, jak i ich pełnomocników na podstawie dokumentu tożsamości, którym jest: 
1)    dowód osobisty (podstawa prawna - art. 4 ust. 1 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych);
2)    dokument paszportowy, tj. paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (podstawa prawna – art. 4  w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych);
3)    w przypadku cudzoziemców: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności (podstawa prawna – art. 242, art. 262 ust. 1, art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), a także obcy dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca. 

Za dokumenty tożsamości nie uznaje się takich dokumentów jak: prawo jazdy, legitymacje służbowe, świadectwa kwalifikacji, legitymacje ubezpieczeniowe, legitymacje uprawniające do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, legitymacje szkolne czy studenckie. Dokumenty te zawierają wprawdzie dane o osobach, które są ich posiadaczami, jednak nie mają charakteru dokumentów stwierdzających tożsamość, a jedynie potwierdzają określone uprawnienia tych osób. Mając powyższe na uwadze legitymacja adwokacka, legitymacja radcowska, legitymacja aplikanta adwokackiego oraz legitymacja aplikanta radcowskiego nie są dokumentami stwierdzającymi tożsamość.

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU WZIĘCIA UDZIAŁU W ZGROMADZENIU INWESTORÓW LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie ¨.
 • Formularz winien być własnoręcznie podpisany.
 1. Imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, nr PESEL/nr KRS uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

 

……………………………………………………………………..………………………..

 

……………………………………………………………………..………………………..

 

 1. Zgłoszenie dotyczy: Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Data Zgromadzenie Inwestorów: 6 czerwca 2019 r.

 1. Czy uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście, czy przez pełnomocnika, czy osobiście wraz z pełnomocnikiem?

    ¨ A. osobiście           ¨ B. przez pełnomocnika          ¨ C. osobiście wraz z pełnomocnikiem

 1. W przypadku zaznaczenia pola 3B oraz 3C należy wskazać, czy dokument pełnomocnictwa był już uprzednio składany towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi, czy też jest to pełnomocnik dotychczas nieujawniony towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi.

¨  A.  pełnomocnictwo złożone towarzystwu funduszy inwestycyjnych

¨  B.  pełnomocnictwo złożone Likwidatorowi

¨  C.  pełnomocnictwo złożone towarzystwu funduszy inwestycyjnych i Likwidatorowi

¨  D. pełnomocnik nie był dotychczas ujawniony towarzystwu funduszy inwestycyjnych i Likwidatorowi

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz nr PESEL lub numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika.

 

……………………………………………………………………..………………………..

 

……………………………………………………………………..………………………..

 

 1. Załączniki:

 

 1. ………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko

Data

Podpis