Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU I WARUNKACH UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU INWESTORÓW VIVANTE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

26 kwietnia 2019 16:21

.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r. 

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU I WARUNKACH UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU INWESTORÓW VIVANTE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej jako: „Fundusz”), Raiffeisen Bank International AG (spółka akcyjna) Oddział w Polsce, pełniący funkcję likwidatora Funduszu (dalej jako: „Likwidator” lub „Bank”), działając na podstawie art. 5 ust. 2 Statutu Funduszu oraz § 7 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 3 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu (dalej jako: „Zgromadzenie Inwestorów”).

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 11:00 czasu lokalnego CEST (UTC +02:00) w Kinie „Muranów” przy ul. Gen. Andersa 5, 00 – 147 Warszawa (dalej jako: „Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów”).

Rejestracja uczestników w Miejscu odbywania Zgromadzenia Inwestorów rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00) i będzie trwać do godziny 10:30 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00). Rejestracja uczestników ma na celu zweryfikowanie tożsamości przybyłych osób, a także podstawy umocowania (pełnomocnictwa) do działania w ramach Zgromadzenia Inwestorów. 

Likwidator będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu zamierzających wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów wyłącznie w godzinach, o których mowa powyżej. W związku z tym, Likwidator prosi o wcześniejsze przybycie na Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów. Po godzinie 10:30 czasu lokalnego CEST (UTC +02:00) Likwidator nie będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu chcących wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów.

Likwidator wzywa w szczególności pełnomocników reprezentujących więcej niż jednego uczestnika do przybycia na Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów na godzinę 9:00 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00). Rejestracja zostanie zamknięta o godzinie 10.30 czasu lokalnego CEST  (UTC +02:00), jeżeli do tego czasu nie zostanie zakończony proces weryfikacji umocowania pełnomocników do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, mocodawcy tych pełnomocników zostaną narażeni na brak możliwości wzięcia udziału w zgromadzeniu inwestorów. 

Likwidator wzywa pełnomocników, którzy złożyli już uprzednio dokumenty pełnomocnictwa towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi do weryfikacji swojego umocowania, w szczególności poprzez odpowiedź na pytania:
1)    czy udzielone pełnomocnictwo obejmuje umocowanie pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów objętych niniejszym ogłoszeniem; 
2)    czy umocowanie pełnomocnika nie wygasło wraz z udziałem w poprzednio odbytym zgromadzeniu inwestorów;  
3)    w przypadku pełnomocnictw, w których nie zostały zawarte nr PESEL pełnomocników, a jedynie numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika, czy zmianie nie uległy wskazane dane dokumentu tożsamości. Niewłaściwa seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika zawarta w treści dokumentu pełnomocnictwa, przy braku ujawnienia w treści pełnomocnictwa nr PESEL pełnomocnika, uniemożliwi weryfikację tożsamości pełnomocnika i dopuszczenie go do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów; 
4)    w przypadku pełnomocnictw, w których nie zostały zawarte nr PESEL uczestnika, a jedynie numer i seria dokumentu tożsamości uczestnika, czy zmianie nie uległy wskazane dane dokumentu tożsamości. Niewłaściwa seria i numer dokumentu tożsamości uczestnika zawarta w treści dokumentu pełnomocnictwa, przy braku ujawnienia w treści pełnomocnictwa nr PESEL uczestnika uniemożliwi weryfikację umocowania udzielonego przez uczestnika i będzie skutkować odmową dopuszczenie pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 

Zasady zgłaszania udziału w Zgromadzeniu Inwestorów oraz weryfikacji tożsamości uczestników Funduszu oraz ich pełnomocników zostały opisane poniżej. 

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów przewiduje następujące punkty: 
1)    Otwarcie oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów, 
2)    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
3)    Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
4)    Przyjęcie porządku obrad,
5)    Przekazanie Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Funduszu,
6)    Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. 

Likwidator wskazuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Likwidatorowi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać dokonane zgodnie z art. 5 ust. 5 Statutu Funduszu na wskazane niżej numery i adresy Likwidatora:
1)    adres dla przesyłek listownych i przesyłek kurierskich: Raiffeisen Bank International AG (spółka akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00 – 844 Warszawa
2)    adres mailowy: zgromadzenie_inwestorow@rbinternational.com.pl
3)    numer faxu: +48 22 3005213.

W  zgłoszeniu udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, należy wskazać następujące informacje: 
1)    Fundusz oraz Zgromadzenie Inwestorów (wskazanie daty Zgromadzenia Inwestorów), którego zgłoszenie dotyczy;
2)    imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, nr PESEL/nr KRS uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów;
3)    czy uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście, czy przez pełnomocnika, czy osobiście wraz z pełnomocnikiem;
4)    w przypadku, w którym uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika lub osobiście wraz z pełnomocnikiem, wskazanie, czy dokument pełnomocnictwa był już uprzednio składany towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi, czy też jest to pełnomocnik dotychczas nieujawniony towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi;
5)    w przypadku, w którym pełnomocnik ma uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów, wskazanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz nr PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Likwidator przekazuje w załączeniu do niniejszego ogłoszenia wzór zgłoszenia, który powinien zostać uzupełniony o wskazane w nim dane. 

W przypadku zgłoszeń  dokonywanych przez:
1)    pełnomocnika uczestnika, który do tej pory nie złożył dokumentu pełnomocnictwa towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi bądź
2)    uczestnika, który wskazuje w zgłoszeniu, iż na Zgromadzeniu Inwestorów będzie reprezentowany przez pełnomocnika lub będzie mu towarzyszył pełnomocnik dotychczas nieujawniony towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi,
- wraz ze zgłoszeniem należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa (zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 19 ust. 7 i 10 Statutu Funduszu), a w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa (zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 19 ust. 7 i 10 Statutu Funduszu), pełnomocnik przekazuje stawiając się na Zgromadzenie Inwestorów. 
Jeżeli:
1)    pełnomocnik dokonuje zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów lub;
2)    zgodnie z wolą uczestnika Funduszu wskazaną w zgłoszeniu, pełnomocnik ma uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów;
w oparciu o pełnomocnictwo, którego oryginał lub poświadczona notarialnie kopia została już przekazana towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub Likwidatorowi fakt ten należy wskazać w treści zgłoszenia. 

Dodatkowo Likwidator zwraca uwagę, że szczegółowe wymogi w zakresie treści i formy pełnomocnictwa zgodnie z art. 5 ust. 6 Statutu Funduszu określa art. 19 Statutu Funduszu. Pełnomocnik składający pełnomocnictwo niespełniające wymogów wskazanych w art. 19 Statutu Funduszu, nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 

Likwidator będzie weryfikować tożsamość osób chcących wziąć udział w Zgromadzaniu Inwestorów, jak i ich pełnomocników na podstawie dokumentu tożsamości, którym jest: 
1)    dowód osobisty (podstawa prawna - art. 4 ust. 1 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych);
2)    dokument paszportowy, tj. paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (podstawa prawna – art. 4  w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych);
3)    w przypadku cudzoziemców: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności (podstawa prawna – art. 242, art. 262 ust. 1, art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), a także obcy dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca. 

Za dokumenty tożsamości nie uznaje się takich dokumentów jak: prawo jazdy, legitymacje służbowe, świadectwa kwalifikacji, legitymacje ubezpieczeniowe, legitymacje uprawniające do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, legitymacje szkolne czy studenckie. Dokumenty te zawierają wprawdzie dane o osobach, które są ich posiadaczami, jednak nie mają charakteru dokumentów stwierdzających tożsamość, a jedynie potwierdzają określone uprawnienia tych osób. Mając powyższe na uwadze legitymacja adwokacka, legitymacja radcowska, legitymacja aplikanta adwokackiego oraz legitymacja aplikanta radcowskiego nie są dokumentami stwierdzającymi tożsamość.