Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

PIERWSZE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

11 lipca 2019 16:22

W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 stycznia 2020 roku.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r.

 

Pierwsze ogłoszenie w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji

SVEA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 

Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu pod adresem Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, wpisany do rejestru handlowego (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EURO, działający w Polsce poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753494, NIP 108-00-22-658, REGON 381633721 (dalej: „Bank”) jako likwidator SVEA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej: „Fundusz”), informuje, że działając zgodnie z §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”) niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu było podjęcie w dniu 30 stycznia 2018 r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały w sprawie rozwiązania Funduszu. W dniu 21 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o cofnięciu FinCrea TFI S.A. zezwolenia na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.  Od tej daty, do dnia 3 listopada 2018 roku funkcję likwidatora pełnił Raiffeisen Bank Polska S.A. W związku z wydzieleniem i sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Raiffeisen Bank Polska S.A. do BGŻ BNP Paribas S.A., pozostała po podziale instytucja w wyniku fuzji transgranicznej z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, została przekształcona z dniem 3 listopada 2018 roku w Oddział instytucji zagranicznej w Polsce. Od tego dnia funkcję likwidatora pełni Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 30 stycznia 2018 roku, a jej zakończenie planowane było pierwotnie do dnia 30 lipca 2018 roku, następnie do dnia 30 stycznia 2019 r., a następnie do dnia 30 lipca 2019 r. W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 stycznia 2020 roku

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia. Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Zespół Likwidacji Funduszy

Raiffeisen Bank International AG

(Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

Polska