Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

PIERWSZE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI CITA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

25 kwietnia 2019 12:42

.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Pierwsze ogłoszenie w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji

CITA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu pod adresem Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, wpisany do rejestru handlowego (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EURO, działający w Polsce poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753494, NIP 108-00-22-658, REGON 381633721 („Bank”) jako likwidator CITA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), informuje, że działając zgodnie z §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.) (dalej „Rozporządzenie”) niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu. 

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu było podjęcie w dniu 10 listopada 2017 r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały w sprawie rozwiązania Funduszu. Zgodnie ze statutem Funduszu likwidatorem Funduszu jest FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Decyzją z dnia 21 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Towarzystwu zezwolenie na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. W związku z powyższym Bankowi przysługuje wyłączne prawo reprezentowania Funduszu. 

Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 10 listopada 2017 roku, a jej zakończenie planowane było pierwotnie do dnia 10 maja 2018 roku, następnie do dnia 10 listopada 2018 r., a następnie do dnia 10 maja 2019 r. W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 10 listopada 2019 roku. 

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia. Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

 

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

 

Zespół Likwidacji Funduszy

Raiffeisen Bank Innternational AG

(Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

Polska